මැතිවරණය තුළ දෙමළ ජනතා සහභාගිත්වය තහවුරු කිරීම ප‍්‍රතිසන්ධාන ව්‍යායාමය සදහා වැදගත් වන්නේය

0117 1

0117 2

0117 3